PŻM - Konkurs na stanowisko Szefa Biura Finansowego
 

Konkurs na stanowisko Szefa Biura Finansowego

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE POLSKA ŻEGLUGA MORSKA w SZCZECINIE


jeden z największych armatorów na rynku morskich przewozów masowych w Europie
 


ogłasza konkurs

na stanowisko Szefa Biura Finansowego
1. Opis stanowiska:

• Koordynacja spraw w zakresie kontaktów z bankami i instytucjami finansowymi w celu organizowania finansowania przedsiębiorstwa.
• Udział w prowadzeniu negocjacji, restrukturyzacji i refinansowania umów kredytowych.
• Prowadzenie analizy porównawczej ofert finansowania.
• Gospodarowanie zasobami finansowymi w celu zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa.
• Zarządzanie utrzymaniem i rozwojem systemu SAP.


2. Wymagania:

• wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
• minimum 10-letni staż pracy, w tym minimum 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (preferowane w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej),
• biegła znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatem na poziomie CAE, IELTS 7-8, TOEIC 880,
• doświadczenie w tworzeniu analiz i zestawień w celach zarządczych,
• dobra znajomość systemu SAP ERP,
• zaangażowanie oraz odporność na stres,
• bardzo dobra organizacja pracy (prowadzenie kilku projektów jednocześnie) i umiejętność określania priorytetów.

3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów konkursu,
b. życiorys zawierający opis dotychczasowej pracy zawodowej oraz osiągnięć wraz z adresem do korespondencji, adresem poczty elektronicznej oraz numerem telefonu kontaktowego,
c. kopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu komisji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej).

Zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy składać listem poleconym, przesyłką kurierską lub bezpośrednio, na adres:

Komisja Konkursowa
Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie
70-419 Szczecin, Plac Rodła 8, pokój 1709


Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Konkurs na Szefa Biura”.
Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 17.02.2017 r., w godz. 10.00-15.00 - decyduje data wpływu zgłoszenia.


4. Termin zakończenia konkursu.
Powiadomienie kandydatów o dopuszczeniu do konkursu do dalszego postępowania nastąpi do 24.02.2017 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami rozpoczną się dnia 27.02.2017 r. i będą kontynuowane w dniach kolejnych w zależności od liczby zgłoszeń.
Zakończenie konkursu nastąpi do dnia 06.03.2017 r.