PŻM - Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta
 

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

 

OGŁOSZENIE NA WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

 

Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Szczecinie przy placu Rodła 8, 70-419 Szczecin

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie:

1) badania sprawozdania finansowego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. (zwana dalej „Przedsiębiorstwem”) z siedzibą w Szczecinie, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) (zwanej dalej „Ustawą”) oraz sporządzenie sprawozdania z badania, za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r.,

2) badania sprawozdań finansowych wskazanych poniżej spółek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Żeglug Morskiej P.P., sporządzonych zgodnie z przepisami „Ustawy” oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r.:

a) Żegluga Polska S.A. z siedzibą w Szczecinie,

b) PAZIM Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

c) Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie,

3) badania sprawozdań finansowych spółek offshore, wchodzących w skład Grypy Kapitałowej Polskiej Żeglug Morskiej P.P., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz sporządzenie sprawozdań z badania, oraz przegląd pakietów konsolidacyjnych, sporządzonych zgodnie z przepisami ”Ustawy”, za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r.,

4) przegląd pakietów konsolidacyjnych spółek zagranicznych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polskiej Żeglug Morskiej P.P., sporządzonych zgodnie z przepisami ”Ustawy”, za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r.,

5) badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Żegluga Polska S.A, sporządzonego zgodnie z przepisami ”Ustawy” oraz sporządzenie sprawozdania z badania, za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r.,

6) badanie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Polska Żegluga Morska P.P., sporządzonego zgodnie z przepisami ”Ustawy” oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania, za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r.

Działania określone w punktach od 1 do 6 powyżej zwane są dalej Przedmiotem zamówienia.

Wymagane kluczowe terminy:

1) przekazanie sprawozdań z badania za lata obrotowe 2017-2018[1]::

a) dla sprawozdania finansowego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P., Żeglugi Polskiej S.A., PAZIM Sp. z o.o. do 15 marca następnego roku,

b) dla sprawozdania finansowego Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce do 5 marca następnego roku,

c) dla sprawozdań skonsolidowanych, wymienionych w pkt 5 i 6 Przedmiotu zamówienia do 25 kwietnia następnego roku,

d) dla sprawozdań finansowych Spółek wymienionych w pkt 3 do 30 kwietnia następnego roku,

2) oczekiwany termin badania wstępnego sprawozdań finansowych za 9 m-cy 2017 r.: 06.11-24.11.2017,

3) oczekiwany termin badania ostatecznego sprawozdań finansowych oraz przegląd pakietów konsolidacyjnych za rok kończący się 31.12.2017: 29.01-23.02.2018,

4) oczekiwany termin badania sprawozdań skonsolidowanych za rok kończący się 31.12.2017: 19.03-13.04.2018.

Od Wykonawcy oczekuje się:

1) przygotowania oferty w rozbiciu na poszczególne punkty Przedmiotu zamówienia (od 1 do 6) i dodatkowo odrębnie dla każdej ze spółek wymienionych w pkt 2, 3 i 4 Przedmiotu zamówienia oraz odrębnie za każdy rok sprawozdawczy,

2) gotowości udziału w spotkaniach z przedstawicielami organu założycielskiego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

3) przekazania do wiadomości organu założycielskiego informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości badanego podmiotu, sporządzonych dla Zarządcy Komisarycznego,

4) przekazania do wiadomości Rad Nadzorczych poszczególnych spółek informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości, systemie kontroli wewnętrznej lub innych kwestii finansowych i operacyjnych, sporządzonych dla Zarządów spółek,

5) przygotowanie w języku angielskim sprawozdań z badania dla spółek wymienionych w pkt 3 Przedmiotu zamówienia,

6) przygotowania dodatkowo w języku angielskim sprawozdań z badania dla spółek wymienionych w pkt 1, 2 oraz z badania sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Żegluga Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Polska Żegluga Morska P.P.

Oferta powinna zawierać:

1) oświadczenie Oferenta o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków, które pozwalają na sporządzenie bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania,

2) informację o firmie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego,

3) proponowaną cenę brutto i netto za realizację Przedmiotu zamówienia oraz sporządzanie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą wszystkie koszty zawiązane z badaniem,

4) informacje dotyczące podmiotów, w których biegły rewident badał sprawozdania finansowe wraz z referencjami, w szczególności odnośnie podmiotów z branży , w której działa Polska Żegluga Morska P.P.,

5) kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

6) wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.

Termin, miejsce i sposób udzielania informacji dotyczących przygotowania oferty.

Informacje niezbędne do prawidłowego złożenia oferty, będą udzielane do dnia 5 października 2017 r. do godz. 15.00 przez Panią Joannę Wolską - Główny Księgowy, tel. 91 35 94 001, e-mail: joanna.wolska@polsteam.com.pl

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 6 października 2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. – sekretariat, XXI piętro,

z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa państwowego i grupy kapitałowej”.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Data i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października o godz.15.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa w Szczecinie, przy placu Rodła 8. Otwarcie ofert jest niejawne.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest zamówieniem publicznym i nie będzie prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie w szczególności prawo do:

1) przedłużenia terminu składania ofert,

2) podjęcia decyzji o dopuszczeniu ofert częściowych,

3) rezygnacji z wybranych usług objętych Przedmiotem zamówienia,

4) negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu Przedmiotu zamówienia lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta,

5) żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny,

6) swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji,

7) swobodnego wyboru Wykonawcy,

8) unieważnienia zamówienia i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny,

9) dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

 

Realizacja powyższych uprawnień Przedsiębiorstwa oraz wszelkich innych, związanych ze zmianą lub odwołaniem zaproszenia do składania ofert, nie będzie rodziła dla Przedsiębiorstwa żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie są uprawnieni do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w szczególności domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub naprawienia innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu wywołanej niniejszym zaproszeniem do składania ofert.

Ostateczne wyłonienie biegłego rewidenta w wyniku zaproszenia do składania ofert wymaga akceptacji organu założycielskiego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.

 


[1] Wskazane terminy mogą ulec zmianie.