Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Żegluga Morska P.P. z siedzibą przy Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - iod@polsteam.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz art. 221 Kodeksu Pracy
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, wyznaczony przez administratora
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne