PŻM - Konkurs
 

Konkurs

 

Rada Pracownicza podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PP PŻM

 

POSTANOWIENIE
RADY PRACOWNICZEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO
POLSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ w SZCZECINIE
z dnia 18 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (zwanego dalej „Rozporządzeniem"), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie

 

ogłasza konkurs

 

na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego

Polska Żegluga Morska w Szczecinie (zwanego dalej "Przedsiębiorstwem").

 

1.        Kryteria formalne:

na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia ustala się następujące formalne kryteria doboru kandydatów na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa:

1)        kryteria osobowe:

a)        wykształcenie wyższe z tytułem magisterskim lub wykształcenie wyższe z tytułem magisterskim lub równorzędnym uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej,

b)       doświadczenie zawodowe:

(i)       minimum 10-letni staż pracy w gospodarce morskiej,

(ii)     minimum 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, oraz

(iii)   doświadczenie w organach zarządczych spółek prawa handlowego.

c)         biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego,

d)        niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

e)        spełnienie wymogów uprawniających do pełnienia funkcji w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa;

 

 

2)     złożenie pisemnego opracowania w języku polskim i angielskim przedstawiającego krótkoterminową (najbliższe 12 miesięcy) i długoterminową (następne 5 lat) koncepcję działania i rozwoju Przedsiębiorstwa (maksymalnie 2 strony formatu A4).

 

2.        Kryteria dodatkowe:

1)       ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania lub finansów,

 

3.        Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 

a.     pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z oświadczeniami o:

(i)       wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa,

(ii)     korzystaniu z pełni praw publicznych,

(iii)   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

(iv)   niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

(v)     braku toczących się postępowań sądowych przeciwko kandydatowi, w tym w szczególności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem postanowień art. 18 Kodeksu spółek handlowych,

(vi)   posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa powyżej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

(vii) nie pełnieniu funkcji społecznego współpracownika albo braku zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

(viii)   nie wchodzeniu w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

(ix)   nie byciu zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

(x)     niekaralności, nie starszego niż 1 miesiąc, przy czym kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, nie starszego niż 1 miesiąc, do czasu powołania na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa,

(xi)   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów konkursu,

b.         życiorys zawierający opis dotychczasowej pracy zawodowej oraz osiągnięć wraz z adresem do korespondencji, adresem poczty elektronicznej oraz numerem telefonu kontaktowego,

 

c.          kopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzające spełnienie kryteriów formalnych oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu komisji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej),

d.         pisemne opracowanie przewidziane ust. 1 pkt 2) niniejszego postanowienia.

 

Zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy składać listem poleconym, przesyłką kurierską lub bezpośrednio, na adres:

 

Komisja Konkursowa

Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska w Szczecinie

70-419 Szczecin, Plac Rodła 8, pokój 1714

 

 

Zgłoszenie należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 17.02.2017 r., w godz. 10.00-15.00 - decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

Podstawowe informacje o Przedsiębiorstwie są dostępne na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce "Konkurs".

 

4.        Szczegółowe kryteria oceny kandydatów

 

Kandydaci będą oceniani przez komisję poprzez przyznawanie punktów za pomocą arkusza ocen, przy czym:

1)       kwalifikacje zawodowe - 0-20 punktów,

2)       doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora Przedsiębiorstwa - 0-40 punktów,

3)       wiedza o Przedsiębiorstwie i branży - 0-40 punktów,

4)       rękojmia wykonywanej funkcji - TAK/NIE.

 

5.     Termin zakończenia konkursu.

Powiadomienie kandydatów o dopuszczeniu do konkursu do dalszego postępowania nastąpi do dnia 28 lutego 2017 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami rozpoczną się dnia 15 marca 2017 r. i będą kontynuowane w dniach kolejnych w zależności od liczby zgłoszeń.

Zakończenie konkursu (§10 ust. 3 Rozporządzenia) nastąpi do dnia 31 marca 2017 r.

 

6. Postanowienia ogólne

 

Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa postanawia, że ogłoszenie o konkursie na dyrektora Przedsiębiorstwa ukaże się dzienniku ogólnopolskim „Rzeczpospolita",  natomiast pracownicy Przedsiębiorstwa i zagraniczne jednostki organizacyjne Grupy Przedsiębiorstwa zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

 

Konkurs  będzie prowadzony w siedzibie Przedsiębiorstwa - w Szczecinie przy Placu Rodła 8, przy czym nie wyklucza się prowadzenia części konkursu również w Warszawie wg właściwości siedziby organu założycielskiego.

 

Wszelka komunikacja z komisją prowadzona będzie drogą elektroniczną pod adresem komisja_konkursowa@polsteam.com . Komisja konkursowa za termin doręczenia uznaje datę wpływu na wskazany adres e-mail.

 

Organ uprawniony do powołania dyrektora Przedsiębiorstwa oraz komisja konkursowa działając łącznie zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

Przewodniczący Rady Pracowniczej kpt. ż. w. Mirosław Folta

Sekretarz Rady Pracowniczej Miłosława Błaszyk - Zjawińska

 

 Dokumenty do pobrania:

Jednostkowe sprawozdanie PŻM PP za 2015 rok.pdf

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok.pdf