Regulamin konkursu “Fotografie statków PŻM” z dnia 15-04-2024r.

 

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady konkursu „Fotografie statków PŻM” dla fanów fanpage’a Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie, na portalu społecznościowym Facebook
znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/PolskaZeglugaMorska. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Szczecinie, Pl. Rodła 8, NIP:  8510205662 zwany w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani firmę Meta. Serwis facebook.com ani firma Meta nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie indywidualnego konta w serwisie Facebook, tj. profilu z danymi zgodnymi z prawdą, a także akceptacja niniejszego Regulaminu.
6. Konkurs trwa od 15-04-2024r. do 30-04-2024r., a udział w nim jest nieodpłatny i dobrowolny.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpage’a Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.
8. Konkurs odbywa się wyłącznie za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook
znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/PolskaZeglugaMorska.
9. Osoba biorąca udział w konkursie („Uczestnik”) oświadcza, że jest autorem fotografii i posiada wszelkie i wyłączne prawa autorskie do opublikowanej fotografii. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik poświadcza, że praca konkursowa stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do pracy konkursowej, Uczestnik konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności prawnej. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, Uczestnik traci prawo do nagrody.

Zadanie konkursowe
10. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu fotografii statku, należącego do floty Polskiej Żeglugi Morskiej. Fotografię należy opublikować w formie komentarza, pod postem konkursowym. Ponadto fotografie w oryginalnym rozmiarze należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: mateusz.kantowicz@polsteam.com. Fotografie, które nie zostaną przesłaną drogą elektroniczną, nie będą brały udziału w konkursie.
11. Każdy Uczestnik może zgłosić kilka fotografii.
12. W konkursie zostanie wyłonionych 7 zwycięzców.
13. Zwycięskie fotografie konkursowe zostaną  wybrane przez jury w składzie wskazanym przez Organizatora.
14. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w
wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.
17. Z chwilą przystąpienia do konkursu tj. publikację fotografii w komentarzu pod postem konkursowym, Uczestnik nieodpłatnie przekazuje prawa autorskie (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). do zdjęcia (/zdjęć) Organizatorowi i ten może fotografię (/fotografie) wykorzystać na dowolnych polach eksploatacji. Organizator ma prawo do wykorzystania pracy konkursowej w celach promocyjnych, wizerunkowych, archiwalnych, informacyjnych, a także prawo do korzystania i upowszechniania w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów oraz bez ograniczeń terytorialnych, również przez osoby trzecie działające na jego zlecenie, na wszelkich polach eksploatacji, w tym m.in.:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
w zakresie publikacji i rozpowszechniania utworu w całości lub w części oraz jego opracowań – publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie; publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich formach: komunikacji, popularyzacji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych;
w zakresie dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań również przez podmioty trzecie;
w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, popularyzacji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub popularyzacyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub popularyzacyjnych takich, jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet i mediach społecznościowych.

Nagroda
18. Nagrodą w konkursie są zestawy gadżetów przygotowane przez Organizatora. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.
19. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
20. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na swoim fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada i może zostać przekazana innemu Uczestnikowi konkursu. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub utraty przez zwycięzcę prawa do nagrody, nagroda przechodzi na rzecz innego Uczestnika, którego fotografia była kolejno najlepsza, a jeszcze nie została nagrodzona.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

Reklamacje
24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia
konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: mateusz.kantowicz@polsteam.com
24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku).
25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny
26. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail] na potrzeby konkursu. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Polska Żegluga Morska P.P.. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@polsteam.pl.
27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/PolskaZeglugaMorska).
28. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym
wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Postanowienia końcowe
29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
30. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/PolskaZeglugaMorska.
32. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
33. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby.
34. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
35. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie trwania konkursu.
36. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 poz. 227).