Konkurs na stanowisko Dyrektora PŻM P.P.

Rada Pracownicza Polskiej Żeglugi Morskiej Przedsiębiorstwa Państwowego z siedzibą w Szczecinie podejmuje uchwałę o przyjęciu postanowienia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PŻM P.P., zgodnie z poniższym brzmieniem.

POSTANOWIENIE RADY PRACOWNICZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO POLSKIEJ ŻEGLUGI MORSKIEJ
w SZCZECINIE z dnia 04.06.2024 r.

 1. Na podstawie Art. 35 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 437) (zwanej dalej „Ustawą”) oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 138, poz. 729) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), Rada Pracownicza przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego Polska Żegluga Morska w Szczecinie (zwanego dalej “Przedsiębiorstwem”).
 2. Przeprowadzenie postępowania konkursowego leży w kompetencji Komisji Konkursowej powołanej zgodnie z Ustawą.
 3. Kryteria formalne dla kandydatów na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, wymagane dokumenty, warunki i tryb przeprowadzenia konkursu oraz treść oświadczeń zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 1, do niniejszego postanowienia, dostępnymi na stronie internetowej Przedsiębiorstwa pod adresem https://www.polsteam.com/konkurs  w Biuletynie Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa pod adresem https://bip.polsteam.com/pzm/ogloszenia/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury.
 4. Zgłoszenia, w zaklejonych kopertach, zaadresowane:

Komisja Konkursowa

Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska, 70-419 Szczecin, Plac Rodła 8, pokój 1714

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedsiębiorstwa – Nie otwierać”

należy przesłać pocztą/przesyłką kurierską lub złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa 

w pokoju 1714  w nieprzekraczalnym w terminie do dnia 5 lipca 2024 r.  do godz. 15.00. Decyduje data i godzina doręczenia Zgłoszenia do Przedsiębiorstwa.

 1. Zakończenie konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2024 r.
 2. Konkurs będzie prowadzony w siedzibie Przedsiębiorstwa – w Szczecinie przy Placu Rodła 8, przy czym nie wyklucza się prowadzenia części konkursu w Warszawie wg właściwości siedziby organu założycielskiego, jak również w formie wideokonferencji.
 3. Komisja Konkursowa powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej kandydatów  uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych o wynikach postępowania konkursowego.
 4. Organ uprawniony do powołania dyrektora Przedsiębiorstwa oraz Komisja Konkursowa działający łącznie, zastrzegają sobie prawo do zamknięcia postępowania konkursowego bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 5. Przedsiębiorstwo nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu konkursowym.
 6. Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa postanawia, że postanowienie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedsiębiorstwa ukaże się w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, serwisach internetowych Przedsiębiorstwa i Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, natomiast pracownicy Przedsiębiorstwa i zagraniczne jednostki organizacyjne z grupy Przedsiębiorstwa – zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Organ uprawniony do powołania dyrektora Przedsiębiorstwa oraz komisja konkursowa działając łącznie zastrzegają sobie prawo do zamknięcia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.