01.02.2024

Zawiadomienie o wyborach

Szczecin, 16.01.2024 r.

Zał. nr 1 do Uchwały nr 2/2024 Komisji Wyborczej Przedsiębiorstwa do wyboru członków Samorządu Załogi PŻM P.P. z dnia 16.01.2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Samorządu Załogi PŻM P.P.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORACH

do Samorządu Załogi Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.(zwanej dalej jako PŻM)

W związku z uchwałą Rady Pracowniczej PŻM P.P. nr 94/XIX/2023 w sprawie zarządzenia wyborów do organów Samorządu Załogi XX kadencji oraz uchwałą Zebrania Delegatów PŻM P.P. nr 7/XIX/2023 powołującej Komisję Wyborczą Przedsiębiorstwa (zwanej dalej jako Komisja), Komisja ustaliła następujące terminy dotyczące przeprowadzenia wyborów:

 

16.01.2024 r. – 12.02.2024 r. – przyjmowanie kandydatur na Delegatów i członków Rady Pracowniczej (zgodnie z Rozdziałem XII Statutu Samorządu Załogi PŻM P.P. z dnia 14.11.2023 r. (zwanego dalej jako Statutem) prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pracownikowi mającemu czynne prawo wyborcze. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Komisji, konieczna jest pisemna zgoda kandydata).

 

Aby kandydat znalazł się na liście wystarczy jedno zgłoszenie (liczy się data wpływu do Komisji) – wypełnione zgodnie z postanowieniem Statutu. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie. Formularze zgłoszeniowe prosimy przekazywać:

– osobiście do Przewodniczącej Komisji Wyborczej, p. Moniki Supergan, pok. 1709 na XVII piętrze biurowca PAZIM;

– pocztą tradycyjną na adres Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, pok. 1709 z dopiskiem „ WYBORY 2024”;

– drogą elektroniczną na adres mailowy wybory.pzm@polsteam.com w formie zeskanowanego dokumentu z własnoręcznym podpisem.

Zgłoszenie kandydatów ze statków może być wysłane do Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej (zgłaszający kandydata do ww. organów zobowiązany jest podać imię i nazwisko kandydata, statek i zajmowane stanowisko, staż pracy kandydata i do jakiego organu samorządu kandyduje.).

 

21.02.2024 r. – ogłoszenie list kandydatów do organów Samorządu Załogi;

05.03.2024 r. – umożliwienie wglądu w listy uprawnionych do głosowania pracowników lądowych/pracowników na statkach/pracowników morskich pozostających na lądzie;

WYBORY: rozpoczęcie 13.03.2024 r. o godz. 00:01, zakończenie 14.03.2024 r. o godz. 23:59 (czasu polskiego).

 

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) delegatów na Zebranie Delegatów oraz na członków Rady Pracowniczej przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony w PŻM na podstawie umowy o pracę. Pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych i urlopach związanych z rodzicielstwem mają również czynne prawo wyborcze. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje osobom świadczącym usługi na podstawie stosunku cywilno-prawnego.

2. Prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze):

a) na członka Rady Pracowniczej – przysługuje pracownikom, którzy pracują w PŻM co najmniej 2 lata (na dzień rozpoczęcia wyborów do Rady Pracowniczej), z zastrzeżeniem zawartym w § 81 ust. 2 Statutu. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje pracownikowi Przedsiębiorstwa oddelegowanemu do pracy poza Przedsiębiorstwem na okres dłuższy niż pół roku. Pracownikowi PŻM przebywającemu na urlopie bezpłatnym do 6 miesięcy i zawierającemu kontrakt marynarski przysługuje bierne prawo wyborcze do Rady Pracowniczej, jeśli spełnia również wymóg dwuletniego czasu pracy w Przedsiębiorstwie;

b) na delegata Zebrania Delegatów – nie zawiera ograniczeń przewidzianych przez prawo, takich jak ograniczenia dla kandydatów na członków Rady Pracowniczej.

3. Podstawowym dokumentem przy organizacji wyborów do Samorządu Załogi jest Statut Samorządu Załogi PŻM P.P. z dnia 14.11.2023 r., który wraz z niniejszą informacją zostanie przekazany na statki. Statut jest również dostępny na stronie intranetowej http://akty.intranet.polsteam.local/. Formularze zgłoszeń kandydatów do Organów Samorządu Załogi stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.

Przypominamy, że nadchodzące wybory odbędą się wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą udostępnionego przez PŻM systemu.

 

Prosimy wszystkich pracowników o czynny udział w wyborach!

 

 

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Monika Supergan

Formularz zgłoszenia kandydata (MS Word)

Formularz zgłoszenia kandydata (PDF)